Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com

За нас

This post is also available in: English

Македонското женско лоби (МЖЛ) е невладина организација формирана во 2001 година која ги обединува меѓуетничките, меѓупартиски и меѓуверските коалиции на жени од граѓанското општество, политичките партии, Собранието, локалните власти, синдикат, медиумите, како и индивидуалки посветени на подобрување на положбата на жените во Република Македонија и на општеството во целина. Заедно работејќи  на прашања кои се однесуваат на еднаквите права и активното  учество на жените во општеството, Македонското женско лоби придонесува не само за подобрување на положбата на жените во општеството, туку исто така и на општеството во целина. Во исто време, МЖЛ  дејствува како силен интегративен фактор преку поттикнување на меѓусебната толеранција и премостување на етнички, верските и политичките граници.

 

Мисија

Мисијата на МЖЛ е постигнување на  родова еднаквост во сите сфери на општествениот и јавниот живот  преку застапувањето и лобирањето  на национално и локално ниво каде што МЖЛ постигна значителни резултати со постигнување на  законски  реформи и измени како што се : Промени во политичкиот живот со формирањето на Клубот на Жените Парламентарки, лобирање и застапување за родова квота во Изборниот законик за  учеството на жените во Собранието со 30% жени  , измени во Законот за еднакви можности во 2006 и 2011 година.

Во социјалната и економската сфера се направија голем број законски измени со цел подобрување на  положбата на  маргинализираните и социјално исклучените жени. Посебно видливи резултати се постигнати во промовирање и застапување за репродуктивното здравје на жените со измени во Законот з а јавно здравство , и законот за заштита на пациенти, , законот за породилно отсуство.  МЖЛ Учествуваше  во создавањето на декларација за семејно насилство и лобирање за државна помош на жртвите на семејно насилство преку обезбедување на државни финансии. По однос на тоа  се донесоа неколку измени и дополнувања кои се воведени во законот за семејство и Законот за работни односи. Овие активности се проследени со многу работа на локално ниво и координација со нашите членови.

Структура

Структурата на МЖЛ се состои од Собрание, Работна Група, Извршен одбор од 9 члена  , согласно на новиот  Закон за здруженија на  граѓани и фондации кои ги претставуваат организациите-колективни членки  во мрежата  на МЖЛ и индивидуални членки избрани на Годишно собрание.

Исто така Надзорен одбор составен од 5 члена, како и Извршна канцеларија на чело со извршен директор и вработени лица.