Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

За нас

This post is also available in: English

Македонското женско лоби (МЖЛ) е невладина организација формирана во 2001 година која ги обединува меѓуетничките, меѓупартиски и меѓуверските коалиции на жени од граѓанското општество, политичките партии, Собранието, локалните власти, синдикат, медиумите, како и индивидуалки посветени на подобрување на положбата на жените во Република Македонија и на општеството во целина. Заедно работејќи  на прашања кои се однесуваат на еднаквите права и активното  учество на жените во општеството, Македонското женско лоби придонесува не само за подобрување на положбата на жените во општеството, туку исто така и на општеството во целина. Во исто време, МЖЛ  дејствува како силен интегративен фактор преку поттикнување на меѓусебната толеранција и премостување на етнички, верските и политичките граници.

 

Мисија

Мисијата на МЖЛ е постигнување на  родова еднаквост во сите сфери на општествениот и јавниот живот  преку застапувањето и лобирањето  на национално и локално ниво каде што МЖЛ постигна значителни резултати со постигнување на  законски  реформи и измени како што се : Промени во политичкиот живот со формирањето на Клубот на Жените Парламентарки, лобирање и застапување за родова квота во Изборниот законик за  учеството на жените во Собранието со 30% жени  , измени во Законот за еднакви можности во 2006 и 2011 година.

Во социјалната и економската сфера се направија голем број законски измени со цел подобрување на  положбата на  маргинализираните и социјално исклучените жени. Посебно видливи резултати се постигнати во промовирање и застапување за репродуктивното здравје на жените со измени во Законот з а јавно здравство , и законот за заштита на пациенти, , законот за породилно отсуство.  МЖЛ Учествуваше  во создавањето на декларација за семејно насилство и лобирање за државна помош на жртвите на семејно насилство преку обезбедување на државни финансии. По однос на тоа  се донесоа неколку измени и дополнувања кои се воведени во законот за семејство и Законот за работни односи. Овие активности се проследени со многу работа на локално ниво и координација со нашите членови.

Структура

Структурата на МЖЛ се состои од Собрание, Работна Група, Извршен одбор од 9 члена  , согласно на новиот  Закон за здруженија на  граѓани и фондации кои ги претставуваат организациите-колективни членки  во мрежата  на МЖЛ и индивидуални членки избрани на Годишно собрание.

Исто така Надзорен одбор составен од 5 члена, како и Извршна канцеларија на чело со извршен директор и вработени лица.