Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Подигнување на свеста на жените за превентивни гинеколошки и мамографски прегледи

Цели :

  • Зголемување на свеста за раната превенција и спречување на малигните болести кај жените
  • Да се подигне свесноста кај жените за редовни гинеколошки и мамографски прегледи
  • Да се подигне свесноста кај сите жени за избор на свој матичен гинеколог
  • Да се информираат жените за Програмите на Министерството за здравство

[Read more...]

Јакнење на свесноста за родовата еднаквост и вклучување во процесите при градење на политиките

Име на проектот : “Јакнење на свесноста за родовата еднаквост и вклучување во процесите при градење на политиките”

Период на спроведување : февруари 2011-февруари 2012 [Read more...]

Поддршка на кампањата “50/50 Нема модерна европска демократија без родова еднаквост” на Европското женско лоби

Период на спроведување април-јуни 2009

Европската кампања има за цел да го зголеми присуството на жените на највисокото ниво во европската политика и да ги охрабри жените и гласачите  да го дадат својот глас на европските избори.

“Не си играј со иднината” 2009

Период на спроведување : април – јуни 2009

Цели на проектот:
- подигнување на свеста на граѓаните, на гласачкото тело за важноста од нивната вклученост за спроведување на демократски избори;
- посебен акцент на информирање на сите гласачи за своето право да го дадат својот глас самостојно и да се елиминира можноста за злоупотреба на гласот .
- апелирање за престанок на семејното гласање кое во одедени средини е голем проблем.

Целна група :
-гласачко тело во мултиетнички и маргинализирани средини и групи ; жени гласачи, претставници од НВО сектор; политички партии.

Активности :
Одржување на 18 работилници за промоција на Кодексот за слободни и фер избори, важноста за универзалниот демократски принцип еден гласач -еден глас

Донатор : Национален демократски институт-НДИ

Медиумска кампања ‘’Можеме и мораме – фер избори 2008”

Проект : Медиа кампања ‘’Можеме и мораме-фер избори 2008”

Период на спроведување: мај-јуни 2008

Имплементатори : Македонско женско лоби во соработка со Национален демократски институт (НДИ) и граѓанска асоцијација “ Мост”

Цел:  Промовирање на Кодексот за слободни и фер избори со цел поголема свесност за почитување на принципот ‘’еден човек-еден глас” [Read more...]

„Можеме и мораме“ – Фер избори 2008

Проект: “Можеме и мораме-фер избори 2008

Период на спроведување : мај-јуни 2008

Цел : да се подигне свеста на јавноста и политичките партии за почитување на Кодексот за слободни и фер избори2008

-да се едуцираат жените од руралните средини за нивното право на глас самостојно да одлучуваат и да се подигне свесноста околу проблемот со семејното гласање во тие средини [Read more...]

Претставување на родовите програми на жените кандидати

Наслов на проектот: Претставување на родовите програми на жените кандидати

Главната цел (и) беше да се подигне нивото на комуникација помеѓу гласачите и жените кандидати на листите, да им даде можност на жените кандидати од различни политички партии, кои беа ставени на листата за да ги пренесат своите пораки до гласачите во врска со родовите прашања, како и да им даде можност на гласачите да отворите форуми за дискусија и да се промовира граѓанското учество во креирањето на политиката во однос на полот. Родовите програми на политичките партии, како и личните обврски на жените кандидати за пратеник за прв пат биле ставени на дневен ред во споредба со претходните проекти за изборите одржани во 2006, 2008 и 2009 година, која промовира Кодексот на однесување за слободни и фер избори . [Read more...]

Дејствувај и влијај ефективно врз семејното насилство

Проекти во партнерство со Националниот Совет за родова рамноправност  на РМ: “Дејствувај и влијај ефективно врз семејното насилство”-во 2009 година

Цели на проектот: подобрување на ефективноста на механизмите за борба против семејното насилство и воспоставување на модел на соработка помеѓу релевантни локални субјекти. [Read more...]

Стоп на насилството вклучувајќи го и насилството врз младите

Име на проектот :

“Стоп на насилството вклучувајќи го и насилството врз младите”

Период на спроведување: јуни-декември 2011

Цели:

Општа цел

Формирање на координативен систем на помеѓу институцијална соработка за препознавање, реагирање и решавање на проблемите на насилството, вклучувајќи го семејното насилство кај младите и жените. [Read more...]

Јавни слушања

Тема 1: “До каде сме во борба против семејното насилство”

Датум 19.09.2008

Место на одржување : Собрание на РМ

Организатори : Македонско женско лоби

Комисија за еднакви можности на мажите и жените при Собрание на РМ

ООН

Тема 2: “Европски практики и програми за превенција од семејното насилство”

Датум : 22.10.2008

Место : Собрание на РМ

Организатори : Македонско женско лоби

Комисија за еднакви можности на мажите и жените при Собрание на РМ

ООН

[Read more...]