Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Регионални приоритети на Работната група за Централна, Источна Европа, Балкан и Балтик

Работната група на ЕЖЛ за Централна, Источна Европа, Балканот и балтичките држави (Task Force CEBBS) ги претстави регионалните приоритети за унапредување на правата на жените и родовата еднаквост во контекст на новата стратегија на ЕК за еднаквост помеѓу жените и мажите 2015-2020.

Се потенцираа 8 приоритетни области во кои што Работната група за CEBBS повикува на итна акција со цел да се унапредат правата на жените и родовата еднаквост во регионот. Прво и основно, Европската комисија треба да усвои нова стратегија за еднаквост помеѓу жените и мажите. Усвојувањето на оваа нова стратегија е клучен елемент за промовирање на еднаквоста помеѓу жените и мажите како европска вредност во сите земји-членки на ЕУ, како и кај земјите-кандидати. Новата стратегија ќе ги обнови политичките заложби кон родовата еднаквост. Последната стратегија на ЕУ се поклопи со периодот на економската рецесија и затоа е потребно новата стратегија да даде приоритет кон вложување на поголеми напори за еднаквост меѓу жените и мажите. На овој регион му е потребна посветеност на работењето еднаквост помеѓу жените и мажите и повторно отворање на дебати во однос на правата на жените.

Стратегијата следните ЕУ за еднаквост меѓу жените и мажите 2015-2020 треба да вклучува поширок спектар на приоритетните области со цел ефикасно да се намали половата нееднаквост во ЕУ и во рамките на ЕУ. Следната стратегија на ЕУ за еднаквост меѓу жените и мажите 2015-2020 исто така мора да ги одрази потребите на сите жени во Европската унија и мора да обезбеди сеопфатна и ефективна рамка, така што жените и мажите да имаат еднакви економски, политички, социјални и културни можности во сите земји.

Работната група вклучува членови од 11 земји-членки на ЕУ (Бугарија, Хрватска, Чешка, Естонија, Македонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Полска, Романија, Србија, Словачка, Словенија), членовите од земјите-кандидати (Србија, Македонија и Турција), како и претставници на 2 европски организации -мрежи на ЕУ, а тоа се Европска мрежа на жените Мигрантки и Сојузот на Ромите, ромските жени.

По издавањето на Европскиот Индекс за родова еднаквост во 2012 година стана се повеќе и повеќе очигледно дека напредокот кон родова еднаквост во новите земји-членки и земјите кандидати или запре или се движи со бавно индивидуално темпо. Земјите од Централна Европа, Балканот и балтичките држави имаат сите со исклучок на Словенија, резулати кои ги рангираат под просекот на ЕУ 27. Регионот, исто така, вклучува две од земјите со најниски резултати за родова еднаквост (Бугарија и Романија). Области како што се финансиски приходи на жените и политичката и економската моќ се области каде што регионот се наоѓа далеку назад зад другите делови на ЕУ.

Родовите стереотипи во врска со традиционалните родови улоги на жените и мажите се широко распространети во јавниот живот , исто така и поделбата на обврските и улогите во семејниот живот на двата пола се далеку од еднаква поделба.
Моментален статус на правна и родова еднаквост на жените во регионот

•Машинерија за Национална родова еднаквост

И покрај важноста и видливоста на некои национални машинерии, заеднички проблем во регионот е дека таквите механизми се под сериозна финансиска закана пред се со почетокот на економската рецесија. Механизмите за родова еднаквост беа привремено распуштени во (Романија, Словенија) , потоа вградени во рамки на министерските структури (во Унгарија, Бугарија), без доволно материјални и човечки ресурси. Родовата еднаквост е маргинализирана во владите, што резултира со мало влијание на останатите машинерии. Родовата еднаквост, родовата интеграција и родово буџетирање – некои од клучните области на дејствување на националните машинерии, се уште остануваат нецелосно разбрани од страна на самите носители на одлуки.

• Жените на економска независност

Од годишните извештаи за спроведувањето на (2010-2015) Стратегијата за еднаквост на ЕК се забележува дека родовите нееднаквости меѓу земјите-членки се зголемуваат а, најпроблематична област е економската независност на жените. Во годишниот извештај за 2014 година се наведува дека “трендот кон еднаква економска независност дојде до точка на запирање, а во некои случаи, таа е дури и обратно пропорционална”. Повеќето од земјите во регионот се или зад или заостануваат уште повеќе во насока на постигнување на планираните цели на учеството на жените во работната сила. Особено загрижувачки е долгорочната невработеност на жените и посебно на младите жени во транзиција од училиште до пазарот на трудот (со NEET процент достигнува до 21,5% во Бугарија во 2013 година).

Работната група за CEBBS ги потсетува на носителите на одлуки дека регионот има најголема европска популација под ризик од сиромаштија и социјална исклученост со 4 земји-членки каде што 1/3 од населението е на прагот на сиромаштијата (Бугарија 48%, Романија 40,4%, Латвија 35,1 % и Унгарија 33,5%) и каде што околу 48% од населението страда од материјална депривација. Регионот, исто така, има најголем број на вработени сиромашни луѓе чии приходи не се доволни за дневни трошоци живот и највисока стапка на детската сиромаштија,тоа се показатели кои укажуваат на начин на репродукција на сиромаштијата низ генерации.

Самохраните мајки и жени пензионери, како и жените од руралните средини и малцинските жени се најмногу погодени, иако воведувањето на загарантираните основни приходи во некои земји влијаеше на многу благо намалување на екстремната сиромаштија. Безбедноста на жените продолжува да биде изложена на ризик со намалување на бројот на засолништа, советувалишта и телефонски линии за помош и поддршка на жените жртви на насилство.

• Учество на жените во политиката

Жените сочинуваат помеѓу 10% (RO) и 23% (ЕЕ) од избраните претставници во националните парламенти , но оваа стапка е многу пониска кога станува збор за извршни позиции. Во овој регион учеството на жените во политиката е многу ниско во споредба со другите делови на ЕУ. Исто така, постои силен отпор за воведување квоти, но со следната Стратегија за родова еднаквост треба да биде повторно отворена за дебатата за задолжителни квоти. Во Унгарија, ниту една жена нема министерско портфолио, а има само две жени шефови на држави во Хрватска и Естонија. Во регионот постои мала јавна поддршка за жените кандидати кои бараат избори за највисоката функција. Со исклучок на Република Македонија, Полска и Словенија нема друга земја во регионот која има воведено задолжително посебни мерки/квоти за промовирање на жените во политиката. И покрај тоа што некои политички партии имаат воведено доброволни мерки/квоти со цел да се обезбеди учеството на жените во редовите на членовите на партијата. Се даде генерално многу отпор на системот на квоти и од традиционалните политички партии, како и од страна на пошироката јавност. Пристапот на жените до политиката е ограничен од страна на повеќе фактори, вклучувајќи ги родовите стереотипи и сексизмот во политиката, како и недостатоци во капацитет кој ги остава жените без вистински контакти и ресурси за да се искачи на скалилото на лидери на партија.

• насилството врз жените и жените пристап до сексуални и репродуктивни права

Работните тела на CEBBS забележува дека иако постои инкриминирање на семејното насилство во регионот, многу земји сé уште не се подготвени да креираат и усвојат закони за заштита и безбедност на жените врз основа на родовата перспектива. Специјални граѓанските и кривичните закони за семејно насилство сé уште го користат повикување на насилство меѓу членовите на семејството и не успеаја да ја признаат родовата димензија на семејно насилство. Некои држави во регионот не успеваат да ја признаат не-физичката димензија на семејното насилство, другите не успеваат да го признаат меѓу партнерското насилство помеѓу парови кои не се законски регистрирани, додека други земји немаат сеопфатни закони против сите форми на насилство врз жените, како што се демнењето, сексуална злоупотреба или сексуално вознемирување. Мерките за заштита на жртвите исто така не ги опфаќаат сите форми на насилство врз жените.
Жените од Централна и Источна Европа, Балканот и Балтичките земји се премногу застапени во проституција во Западна Европа и се жртви на трговија со луѓе за сексуална експлоатација. Законите за проституција и трговија со луѓе не се на задоволително ниво: некои ги криминализира жените во проституцијата; нема излезни програми за жените кои сакаат да запрат со проституцијата, и законите не се фокусираат на страната на побарувачката (односно на купувачите на сексуални услуги и макроата) и нивната улога во поттикнувањето на проституцијата.

Нема доволно достапни услуги за жените жртви на насилство, некои земји немаат доволно засолништа, другите не успеале да обезбедат телефонска линија -броеви за помош и поддршка, трети се уште немаат специјализирани услуги за жртвите на сексуално насилство- силување, како што кризни центри.
Женското сексуално и репродуктивно здравје и правата се под сериозни напади и закани во речиси во секоја земја во последните 5 години. Постојат добро организаирани и координирани и добро опремени групи за против абортусот и хомофобични лоби групи кои се многу активни во целиот регион. Овие групи доведоа до зголемување на стигматизација на жените кои бараат абортус, до ограничување на репродуктивното здравје и услуги достапни за жените, како и до креирање на моќни стереотипи за жените во единствена улога на мајки. Сексуалните и репродуктивните потреби на жените треба да бидат земени предвид во националните програми за здравствено осигурување и каде што е наведено како исчезнати овие пропусти треба да бидат санкционирани како
дискриминаторски практики.

Регионални приоритети

Работната група за CEBBS го потенцира зголемување на јазот во рамките на ЕУ во однос на родовата еднаквост и правата на жените, и бара итна акција на ниво на ЕУ, како и на национално ниво. Родовата еднаквост е основната вредност на ЕУ содржани во основачките документи на Унијата, односно вредноста на која сите земји-членки се обврзаа и вредност која има голема поддршка меѓу граѓаните на ЕУ (види специјален Барометар 428 – родова еднаквост 2015). Европската комисија мора да ја обнови својата посветеност на родова еднаквост, таа е приоритет во донесување на новата стратегија на ЕУ за родова еднаквост 2015-2020 како и да се изгради политички консензус за придвижување напред кон инклузивен и родово еднаква Европската унија. Мора да се направи брз напредок во регионот CEBBS и да се доведат сите земји-членки на слични нивоа на родовата еднаквост.

Работната група за CEBBS нагласува дека следанта стратегија за родова еднаквост 2015-2020 мора да ги земе предвид барем 6 од 8-те приоритети, со цел да се постигне промена на родовата еднаквост и правата на жените во регионот. Приоритетните области се следниве:

1. Феминизмот и родовата еднаквост како европски вредности
2. Градење на силно движење за правата на жените во регионот CEBBS
3. Обезбедување на економска независност на жените и итно намалување на родово базираната сиромаштија
4. Зголемување на учеството на жените во политиката и зголемување на бројот на политичарки – феминистки во националните парламенти, во локалните и националните власти
5. Зајакнување и градење на одговорна, добро опремена со ресурси родова машинерија
6. Борба против насилството врз жените и да се обезбедувае на сексуално и репродуктивно здравје и права за сите
7. крај на дискриминацијата врз Ромите, особено жените Ромки; да се стави крај на дискриминацијата врз основа на миграција и како и вклучување на жените- мигрантки во сите европски општества
8. Зачувување на мирот во Европа

Формирање на Работна група за Централна и Источна Европа, Балтик и Балкан во рамки на ЕЖЛ

На 19-ти јануари 2015 год. во Брисел се формираше Работната група за Источна и Централна Европа, балтичките и балканските држави. Иницијативата беше дадена на Генералното Собрание на Европското Женско Лоби во Лисабон, во октомври 2014 год.

Членови од регионот на Централна и Источна Европа, Балтик и Балкан се состаноа во Брисел за да разговараат и да изработат стратегија за тоа како да се придонесе за унапредување на родовата рамноправност во регионот.
Целта на оваа група е да се даде подолем увид и поголемо разбирање за ситуацијата за правата на жените и женските организации во различните земји во Централна, Источна и Југоисточна Европа. Се направи првична колективна анализа за заканите и назадните трендови во земјите во овој регион, се утврди фактичката состојба и се собраа информации по однос на состојбата во секоја од овие земји пооделно. Се изработи стратегија како да се делува по однос на клучите детектирани прашања, проблеми и предизвици, начините како би можеле да се справиме со сегашните закани за женските права. Се даде првична идеја за изработка на заеднички и индивидуалне акциски план за секоја земја за оваа и наредната година. Исто така се детектираа и потенцијалните донатори и се организираше состанок со нив со цел да се разговара за стратешките , финансиските и програмските потреби.

Во наредна фаза се селектираше консултат од страна на ЕЖЛ кој ке работи со групата и ќе дава поддршка во изработката на финалната стратегија и заедничкиот акциски план како и индивидуалните акциски планови на земјите. Од страна на консулантот се изработи план како да се зголеми видливоста на групата на регионално ниво и нејзиното постоење во рамки на ЕЖЛ како посебна структура . Се дефинираа целните групи на национално и регионално ниво, потенцијланите донатори и поддржувачи. Исто така се дефинираа регионалните приоритети вкупно 8 кои се заеднички за сите земји-членки во групата и потребата од инкорпорирање на регионалните приоритети во новата Европска стратегија за родова еднаквост која треба да биде усвоена оваа година.
1529724_10152641572383247_1955470979859515760_o

Анализи за жени кандидатки за градоначалнички на локалните избори 2013

women candidate for mayors local elections2013

Анализи за присуство на жени на изборни листи -локални избори 2013

lokalni izbori analizi2013

Жените сe’ уште реткост во политиката и во бизнисот

Од 20 до 30 отсто од компаниите во Македонија на раководна позиција имаат жена. Тие се доминантни во преработувачката индустрија и во трговијата. „Претприемачкиот потенцијал на жените претставува еден од најнеискористените ресурси за креирање економски развој и креирање нови работни места. Во земјава се регистрирани 21.683 компании во сопственост на најмалку една жена која учествува со основачки влог од 50 отсто, а кои вработуваат 43.671 лица. Над 99 отсто од овие субјекти се во категоријата микро – 74 отсто и мали – 25 отсто, а само 1 отсто се средни и големи фирми“, објаснува Даниела Димитриевска од Македонското женско лоби.

Потребно е јакнење на капацитетите на политичките партии за развивање и спроведување на родово-рамноправни политики внатре во самата политичка партија, а подоцна таа ќе рефлектира кон политиките изразени како потреби на граѓаните. Кога претставниците на политичките партии ќе ја освојат власта, пак, нивната политичка волја се рефлектира и во поставување жени во одлучувачките структури во државата, па така во владата и другите именувани позиции има многу мал број жени кои не ги рефлектираат позицијата и потребата за репрезентативност. За ваквата ситуација, неоспорно придонесуваат и присутните стереотипи и предрасуди за тоа која позиција би требало да ја имаат жените“, вели Димитриевска.

http://www.utrinski.mk/?ItemID=50A624B39B31F942BCD8325EF5BCF5CD

575B0D5632FA01469B60CB9606430479

Работилница на тема ”Жените во политиката”

Во општина Карпош на 23.02.2015 год. се одржа работилница на тема „Жените во политиката“. Извршната директорка на Македонското женско лоби, Даниела Димитриевска , говореше за правата на жените во политичкиот свет и за сегментите во кои делуваат жените во политиката. На работилницата се расправаше за правата на жените гласачи, жените во политичките партии, како и за жени кои се на одлучувачки позиции, односно жени функционери. Жените , како и мажите, можат и знаат подеднакво одговорно и компетентно да ги одредуваат приоритетите во политиката и егзактно даги дефинираат нееднаквите односи на моќ. На крајот од презентацијата, вработените во локалната самоуправа имаа можност да поставуваат прашања од областа на политиката и да разменат идеи и искуства преку заемни размислувања и искуства.

kaprpos2karpos 1karpos 3

Доделени благодарниците на најуспешните творби од менторската програма во општина Прилеп како дел од проектот ”Ние сме идни лидерки -носителки на промени во нашите заедници”

Во општина Прилеп беа доделени благодарници на најуспешните творби вклучени во менторската програма што ја спроведе Комисијата за еднaкви можности во рамки на проектот ”Ние сме идни лидерки-носителки на промени во нашите заедници”.

http://www.prilep.gov.mk/news/mk/dodeleni-blagodarnicite-na-najuspeshnite-tvorbi-od-mentorskata-programa-shto-ja-sprovede-komisijata-za-rodova-ednakvost/

Стратешка работилница Родовиот аспект во работата на ЕЛС и Собранието

Стратешка работилница на тема Родовиот аспект во работата на ЕЛС и Собранието се одржа на 28.11.2014 год. во општина Битола под водство на стратешката менторка Лилјана Кузмановска, пратеничка во Собранието на РМ.На работилницата менторката се осврна на родово буџетските интервенции кои биле инкорпорирани во буџетот на Советот на општина Битола, како и генерално земање предвид на родовиот аспект во секој сегмент на работата на единиците за локална самоуправа. На работилницата присуствуваа членови на КЕМ-Битола, советници, вработени во јавната администрација, претставници на невладини организации.
1013642_846583565372184_3269902053098095815_n1538811_846583312038876_5093371038177860775_n10150676_846583882038819_2086462759934001749_n

Стратешка работилница Ангажманот на жената во политиката -придобивки во и надвор од политичките партии

Втората стратешка работилница на тема ”Ангажманот на жената во политиката-придобивки во и надвор од политичките партии” се одржа во општина Прилеп на 13,11,2014 под менторство на пратеничката Силвана Бонева. На работилницата присуствуваа градоначалникот на општина Прилеп, претставници на Комисијата за еднакви можности, советнички, вработени во јавната администрација, претставници од НВО секторот во општина Прилеп.

prilep so silvana boneva 1prilep so silvana boneva 4prilep so silvana boneva3prilep so sivana boneva 5

Работилница на тема ”Јавна презентација и техники на дебати”

Во рамки на проектот ”Ние сме идни лидери/ки и двигателки на промените во нашите заедници“ во Општина Теарце на 11/11/2014 се одржа стратешка работилница на тема ”Јавна презентација и техники на дебати”. Темата беше испорачана од страна на стратешката менторка Сузана Салиу. На работилницата присуствуваа градоначалникот на општина Теарце, членови на КЕМ при општина Теарце, советници, вработени во јавната администрација.теарце со сузана салиу 1теарце со сузана салиу 2теарце со сузана салиу 3теарце со сузана салиу 4