Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Средба со претставнички на политички партии

 

По повод проектот ”Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба” организиран од Македонското женско лоби, а финансиран од Британската амбасада се организираш средба со претставничките на политичките партии со цел размена на информации за следните настани и предизвици во хотел Мериот- Скопје на 14.09.2016.2 3 8 6 10 13 16

Семинар Стоп за насилството над жените во политиката

Во рамките на проектот“Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба” Македонското женско лоби  со финансиска поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство во  Македонија организираше еднодневен семинар ”Стоп за насилството над жените во политиката” на кој се  дебатираше за ненасилна комуникација кон жените во политиката. Семинарот се одржа на 27-ми мај во хотел Холидеј Ин. Во рамки на истиот во три панели се даде осврт на важноста на темата/ проблематиката , се презентираше Водичот за резолуцијата 1325 за жени , мир и безбедност отпечатен на три јазика , исто така се даде осврт на  5-те принципи за унапредување на меѓупартискиот дијалог помеѓу женските секции во партиите договорени помеѓу политичките партии на семинарот одржан во 2015 година во Струга. На последниот панел Како да се справиме со говорот на омраза, сексизам, потсмевање и дискриминација во медиумите, претставничките од политичките партии споделија лични искуства поврзани со сексизмот во политиката и во медиумите. Целта на семинарот беше отворено да се зборува за присутниот сексизам и говор на омраза врз жените политичарки. На семинарот присуствуваа 70 претставнички од 15 политички партии во земјата.hin1hin342016-05-27-88310 IMGP0807

Усвоена иницијативата од 40% квота во Изборниот законик

Квотота од 40% во Изборниот законик помина на седница бр.75 на Собрание на РМ 09/11/2015
Член 21
Во член 64 ставот (5) се менува и гласи:
„(5) Во поднесената листа на кандидати за пратеници од ставот (2) на овој член и за членови на совет на општината и градот Скопје од ставот (3) на овој член, најмалку 40% од кандидатите му припаѓаат на помалку застапениот пол, и тоа: на секои три места најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол и дополнително уште најмалку по едно место на секои десет места.

Жените се сé порамноправни во политиката „Има сила во бројките“-интервју на Даниела Димитриевска за Гласот на Америка

Жените се сé порамноправни во политиката „Има сила во бројките“,тврдат застапничките за рамноправна застапеност на жените на изборните листи, кои сепак, тврдат дека квотите треба да се разберат само како привремена мерка, а не како конечно решение.

„Зошто 40%? Оптималниот процент за застапеност на жените во политичкиот живот, за кој се застапувале и кој го легитимизирале низа меѓународни форуми е 40%, бидејќи е неопходна критична маса од 40%, ако сакаме жените да имаат ‘видливо влијание на стилот и содржината на политиките. Учејќи од искуствата, истражувачите покажале дека постои позитивен сооднос меѓу можноста на жените да носат легислатива во полза на родово-чувствителни политики и бројот на жени во парламентот и во советите на локалната власт. Овој број на избрани жени ќе постави нови прашања и ќе воведе нови услуги, согласно животниот стил и родовите разлики. Како што се вели, има сила во бројките!“, изјави за Гласот на Америка на македонски јазик Даниела Димитриевска од Македонското женско лоби – МЖЛ.

По повод ново предложеното законско решение со кое се предвидува 40 проценти од кандидатите на партиските листи за пратеници да бидат жени, што е за десет проценти повисока задолжителна квота за застапеност на жените во политиката, од досегашното решение, Димитровска ни изјави дека „родовите квоти се мерка за еднакви можности, која има за цел на жените да им осигури вклучување во изборната политика, со тоа што ќе препорача, ќе додели мандат и/или ќе им резервира определен број места или процент од местата на кандидатските листи или во парламентот“.

Според Димитриевска, „општо земено, квотите стратегиски целат да им стават крај на бариерите со кои жените традиционално се соочуваат кога се обидуваат да учествуваат и да пристапат до сферите во кои се донесуваат одлуки. Тргнувајќи од сознанието за значителната нерамнотежа меѓу политичкото претставување на мажите и на жените, квотите се обидуваат да ги намалат овие нерамномерности, со тоа што ќе го израмнат теренот. Квотите го гарантираат присуството на жените во сферата на политиката со тоа што за нив резервираат места и на тој начин востановуваат минимално ниво на учество. Сепак, квотите треба да се разберат како привремена мерка, а не како конечно решение за ниското политичко учество на жените“.

Прашањето за квотите во Република Македонија за првпат, на почетокот од 2000 година, го постави женското движење, организирано токму преку Македонското женско лоби, а како реакција на малото присуство на жени во Собранието.

„Прашањето беше поставено и врз основа на препораките на конвенциите и декларациите потпишани од Република Македонија. По кампањата организирана од МЖЛ, во 2002 година, за првпат беше воведена квота од 30% -учество на кандидатки на изборните листи. Оваа интервенција поттикна зголемено учество на жените, но далеку под зацртаната квота од 30%. Во 2005 година, МЖЛ лобираше за квота која ќе обезбеди поправеден распоред на кандидатките на горната и долната половина на листата, а резултат беше учество на жените од 20%. Дури во 2006-тата, беше промовирана квота која оствари учество на жените од 30%… Денес се бориме за квоти од 40% кои ќе не водат кон паритет и еднакво присуство на кандидирани и избрани мажи и жени“, ни изјави Димитриевска.

Во контекст на потребата на македонското општество „за споделување и развој на севкупните демократски стандарди на толеранција“, новиот предлог веднаш го поддржаа малите партии, Либерално-демократската партија, Демократската обнова на Македонија и Демократскиот сојуз, кој побара и рамномерен родов баланс во македонската политика.

Според Димитриевска и досегашните искуства покажуваат дека квотата од 30%, правилно распоредена – помеѓу секое трето место, едно да биде за помалку застапениот пол – функционирало и дало резултат и во Собранието и во лакалната самоуправа.

„Државната изборна комисија има одредба со која, ако овие услови не се испочитувани, да не ја прифати листата што ќе резултира со неучество на изборите. Од друга страна, постои и заштита на избраните жени, со тоа што доколку една избрана жена го отстапи местото, само друга жена, т.е. следната жена од листата, може да го заземе местото. Иако во јавноста има голема полемика за тоа што жените предложиле, и кои биле законските измени, нашите сознанија посочуваат дека поголем број закони од интерес на жените и мажите, биле донесени откако постои квотата, отколку пред неа“., вели Димитриевска.

Таа истакнува дека уште поголеми резултати се постигнати во локалната самоуправа, „каде се воведени политики на локално ниво, а предвидуваат услуги со кои се олеснува животот на жените“.

Покрај родовата еднаквост, Димитриевска потенцира и дека доколку избраните и парламентарци и советници, не се стриктно врзани со партиските линии и одлуки, тие можат во голема мера да дадат поголем придонес кон граѓаните.

 12039241_803643359746518_3720826109890977061_n

 http://mk.voanews.com/content/article/3004395.html

Средба со Питер Ван Хауте

Директорката на Македонското женско лоби г-ѓа Даниела Димитриевска заедно со претставници на граѓанскиот сектор оствари средба со г – дин Питер Ван Хауте, претставник на ЕУ, посредник во преговорите помеѓу политичките партии.Работната група составена од претставници на 4 политички партии меѓу кои и жени пратенички поддржувачки на иницијативата за зголемување на квотата на 40% дискутираше за Изборниот законик. Директорката на МЖЛ ги пренесоа ставовите и ги предаде аргументите и документацијата за зголемување на квотата од 40% во Изборниот законик и зголемување на учеството на жени на сите нивоа. Г-динот Ван Хауте јавно ја даде поддршката за оваа иницијатива и вети дека истата ќе ја пренесе во работната група .

http://plusinfo.mk/vest/42595/makedonsko-zensko-lobi-bara-zgolemuvanje-na-kvotata-za-zastapenost-na-zenite

даниела клуб на пратеници

Иницијатива за зголемување на бројот на жените на кандидатските листи

Македонското женско лоби испрати писма до претседателите на политичките партии вклучени во работните групи за Изборниот законик како и до претседателките на женските секции во 4-те политички партии со цел давање поддршка на иницијативата за зголемување на квота од 30% на 40% застапеност на жените на сите нивоа.

 

 

Македонското женско лоби историски е тесно поврзано со лобирање за поголема застапеност на жените во сите нивоа на  одлучувачките структури.

На крајот на деведесеттите години во Република Македонија во јавноста се постави прашањето за квотите  како реакција , намалотоприсуствонажените во процесите на одлучување.

Актуелизирањето на прашањето за рамноправна застапеност на обата пола беше поткрепено со   препораките на CEDAW и Пекиншката платформа за акција , како и останатите документи и препораки потпишани и ратификувани од  РепубликаМакедонија.

Во 2002 годиназапрвпатбешевоведенаквотаод 30% учествона обата пола на кандидатските листи за избор  на пратеници.

Овааинтервенцијапоттикназголеменоучествонажените на изборните листи, но бројот на избрани пратенички беше далеку под зацртанатаквотаод 30%.

Поучени од искуството на Парламентарните избори во 2002 година каде квотата не ги даде очекуваните резултати, во 2004 година,  беше усвоено ново законско решение за учество на жените на кандидатските листи за избор на советници.  Со ова решение се обезбедипоправеденраспореднакандидаткитенагорната и долнатаполовинаналистата за избор на советници, а  резултатот беше 22.4% избрани советнички на Локалните избори во март 2005 година.

Во 2006 година изборното законодавство во однос на учеството на жените на кандидатските листи беше унапредено со донесувањето на Изборниот законик.  Се  внесе одредба со која се гарантира дека на листите за избор на пратеници и советници во општините и градот Скопје  на секои три места најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол.

Во изборниот законик не се предвидени  квоти за избор на градоначалнички. Како резултат на непостоење на правна обврска  и стереотипите за жените во политиката придонесоа на Локалните избори во 2009 година да не биде избрана ниту една градоначалничка, а на локалните избори 2013 со силни притисоци и кампања да бидат избрани само 4 градоначалнички а 77 градоначалници во вкупно 81 општина.

Во минатото беа забележани примери  избрани жени од листите за пратеници и советници да се повлекуваат во интерес на мажите кои се наоѓаат подолу на листата. За да се спречи ваквата состојба, во 2014 во Изборниот законик беше воведен заштитен механизам со кој во случај на повлекување на жена од листата на нејзино место доаѓа следната жена од кандидатската листа.

.

 

 

Овој историски контекст не повикува  да ги  повториме и реафирмираме вредностите за кои се залагаме.

Жените во Македонија се свесни дека без постоењето на квота немаше да ги има 30% во Советите и во Парламентот. Исто така се свесни дека голем број на закони, мерки и прашања кои се однесуваат на родовата еднаквост немаше  да се најдат на дневен ред во органите на одлучување, доколку таму немаше жени.

Заради тоа ги повикуваме учесниците во изготвувањето на новиот Изборен законик да ја земат предвид стратешката цел 2 -Подобрување на степенот на родова еднаквост во приоритетни тематски области, од Националниот план за родова еднаквост (2013-2016) и  предвидениот индикатор Зголемена квота од 40% на помалку застапениот пол на кандидатските листи во Изборниот законик.

 

Исто така повикуваме да се почитува и квотата која се однесува на бројот на жените во изборните органи како што се Државната изборна комисија и останатите изборни органи, како и сите извршни органи и именувани позиции на национално и локално ниво.

Тркалезна маса Рамноправна родова застапеност во донесувањето одлуки

12049103_803641143080073_4593435113947702443_n 

Рамноправна родова застапеност во донесување на одлуки
Хотел Арка- 30/09/2015 

Еден од принципите договорени на тродневниот семинар одржан во јули 10-12 2015 во Струга  со претставничките на политичките партии и претседателките на женските секции во партиите каде се говореше за премостување на политичката криза беше Негување на придобивката од квотите и нивно унапредување-внатрепартиско и институционално за која цел се организаираше и  тркалезната маса “Рамноправна родова застапеност во донесување на одлуки”.

Воведно обраќање имаа Даниела Димитриевска, извршна директорка на Македонското женско лоби

Луиза Винтон, координатор на ООН и постојан претставник на УНДП во Скопје истакна дека е
е охрабрувачки да се види дека постои консензус меѓу партиите, и покрај актуелната поларизација, која постои во моментот. Постоење на консензус на политичките партии во оваа ситуација е важно за постигнување на заедничките приоритети на политичките партии.  50-50 треба да биде нашата цел, но и 40% е одлична бројка и ја имате поддршката од нашите тела и институции.

10:30   Сесија 1: Каде сме: Правни механизми за родова еднаквост
Силвана Бонева, пратеничка  во Собранието на РМ

”Да се слушне гласот на жените и да бараат праведно општество кое припаѓа на сите подеднакво: и на мажите и на жените. Жените во политиката треба да си подадат рака, ако сакаме да успееме во нашите намери”.
Цветанка Иванова, поранешна пратеничка  на Собранието на РМ- Мислам дека оваа цел не е поставена од денес, не само во домашното законодавство, туку и во меѓународното. Oва прашање е веќе ставено во агенда и жените треба да вршат поголем притисок во своите партии.

Лилјана Поповска,  пратеничка  во Собранието на РМ:  Причини за повеќе жени во политика:
1. Правда
2. Повеќе идеи
3. Исполнување на целиот потенцијал во општеството.”
10:50   Сесија 2: Каде сме сега: влијанието на правните механизми во унапредување на родовата еднаквост
Елена Грозданова, Министерството за труд и социјална политика, државен советник за еднакви можности помеѓу жените и мажите , истакна дека воспоставените механизми за родова еднаквост фунцкионираат. Секој од нив на различен начин, но тие  функционираат. Секторот за еднакви можности се приклучува барем во оној дел каде што има надлежност во рамките на Министерството.

11:00  Сесија 3: Каде одиме?- Препораки за зајакнување на родовата застапеност во процесите на одлучување

Претставниците од сите политичките партии дадоа свое видовање за сегашната позиција и за идните напори и заложби кои треба да се направат со цел рамноправна застапеност на обата пола во процесите на одлучувањето.

Претставничката на ДУИ истакна дека Квотата од 30% ни помогна да дојдеме овде, но и со себе носиме одговорност да ја оправдаме оваа бројка.

 

arka 1arka 9arka 19arka 25arka 28

 

Семинар Жени лидерки за женска платформа

Македонското женско лоби во рамките на проектот ”Ние сме идни лидерки, носителки на промени во нашите заедници”, одржа семинар ”Жени лидерки за женска платформа” со цел јакнење на капацитетите на жените лидерки од политичките партии во Република Македонија. Семинарот се одржа во Струга од 10-12.07.2015 во хотел Изгрев со учество на 28 жени -учеснички од политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ, ДОМ и ЛП. Форумот на жени на ДПА ја поддржа вербално иницијативата , но не беше во можност да присуствува на семинарот. На семинарот се разговараше за поголемите можности за вклучување на жените во партиските програми и како истите треба да одговорат на потребите на граѓаните. Во исто време се говореше за зајакнување а женските органзиации во рамки на партиите како правно така и програмски преку нивно преземање на одоворностите за кандидатките кои ќе бидат претставени на изборите, но во исто време и програмата на партиите да биде базирана на родово сензитивни политики.
На семинарот присуствуваа и свои искуства споделија и постојаниот претставник на Обединетите нации во Македонија, г-ѓа.Лујза Винтон, г-ѓа.Камила Дуда Каветска од Делегацијата на ЕУ во РМ и г-ѓа.Сара Барбиери офицер за интеретнички односи од Мисијата на ОБСЕ
Како заклучок од семинарот се донесоа следните Принципи на зеднички интереси од страна на сите учеснички:

• Унапредување на меѓупартискиот дијалог помеѓу женските организации во партиите;
• Негување на придобивката од квотите и нивно унапредување – внатрепартиско и институционално;
• Финансиска независност за делување на организациите на жените во партиите;
• Здобивање и унапредување на релевантноста на женските организации во партиите преку застапување на интересите на жените од партиja и кон граѓаните;
• Зајакнување на солидарноста помеѓу женските организации во партиите за осуда на говорот на омраза насочен кон жените.

href=”http://mzl.org.mk/wp-content/uploads/2015/07/grupna-.jpg”>grupna
photo 2
photo3
photo 4
_MND0460

Летна школа на млади феминистки

Европското женско лоби за прв пат оваа година организира Летна школа на млади феминистки
Кога и каде?
• Од 3 до 6 септември 2015
• Во Брисел

Што претставува ?
• Простор за размена на идеи, искуства, можност за инспирација, зајакнување на вештини.
• Програмата ќе биде делумно обликувана од учесниците
• Активности: работилници, вештини за споделување, експертиза

Кој може да се пријави?
• 50 жени учеснички
• Меѓу 18 и 30 години.
• кои имаат искуство во граѓански активизам, политики поврзани со родовата еднаквост / женските права
• Живеење во Европската унија или во земјите кандидати за ЕУ .

Формуларот за аплицирање можете да го најдете на следниот линк : http://www.womenlobby.org/spip.php?article7240&lang=en

arton7240-c810f

Професионалец или продукциска компанија за изработка на играни видео приказни

Професионалец или продукциска компанија за изработка на играни видео приказни
Период: 5 јуни 2015– 22 јуни 2015

1. Проект:
Ние сме идни лидерки и агентки на промена во нашите заедници
“We are the future leaders and agents of change in our communities”

2. Цел на ангажманот: Универзитетот Евро-Балкан, Скопје треба да ангажира видео продукциска куќа или професионалец кој се занимава со снимање и изработка на видео материјали за потребите на проектот Ние сме идни лидерки и агентки на промена во нашите заедници, кој се спроведува во партнерство со Македонско женско лоби и со поддршка од UN Women.
Видео материјалот ќе се користи за промоција на резултатите од овој проект и ќе биде објавен на веб страната на проектот, на веб страната на Евро-Балкан и на Македонско женско лоби, на партнерите на проектот, на социјалните межи и ќе биде прикажуван на различни настани, конференции и сл.

3. Главни задачи:
• Во тесна соработка со Евро-Балкан да се развие сценарио на снимање. Изборот на локации, активности и ликови ќе биде водено од Евро-Балкан.
• Снимање со професионална опрема на локации надвор од Скопје
• Монтажа на материјалот, снимање на тон за нарација, титлување на албански и англиски.
• Да се понуди соодветна музика со право на користење
• Секоја приказна треба да трае помеѓу 1-5 минути, во зависност од потребите и од конкретното сценарио
• Да се следат насоките на Евро-Балкан за лого и шпица
• Сите произведени материјали и ексклузивните права врз овие материјали ќе бидат во сопственост на Евро-Балкан

4. Документација која треба да се достави:
• CV и портфолио, т.е референтна листа на изработка на слични видео продукти да се достават најдоцна до 5 јуни, 2015 година
• Финансиска понуда која ќе содржи:
- Цена на снимање по ден, за опрема и персонал
- Цена на монтажа по час/ден (аудио и видео)
- Фиксна цена за изработка на финален продукт – видео приказна во времетраење од 2 минути, со вклучена музика, титли, нарација итн. Цената треба да се заснова врз снимање на терен 1-2 дена и припреми за снимањето.

4. Критериуми за селекција:

Понудите ќе се оценуваат според техничкиот квалитет и понудената цена

Критериуми за оценка Бодови
1. Квалитет на техничката понуда и цена 60
2. Искуство и квалификации 20
3. Референци за слични проекти 20
Вкупно бодови 100

Документите може да се поднесат лично или на е-пошта на: contact@euba.edu.mk, најдоцна до 5 јуни.

За дополнителни информации, www.euba.edu.mk, www.inspiriraj.mk или на телефон (02) 3075570 (лок. 115). Лице за контакт м-р Игор Панев.

Барање за понуди за ХИС (2)