Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Претставка до Уставен суд на РМ во врска со измените во Законот за работни односи

Писмена реакција на Македонско женско лоби и Националниот совет-Сојуз за родова рамноправност до Уставниот суд по повод најновите измени во ЗРО во делот на максималната старосна граница за пензионирање на жените2 (1)2 (2)

Постанете пријатели на Европското женско лоби

Европското женско лоби е најголемата чадор организација на женски организации во ЕУ како и во земјите кандидати за членство.Целта на ЕЖЛ е унапредување на правата на жените и постигнување на родова еднаквост.

Постанете пријател на Европското женско лоби и дадете свој придонес со цел активностите од огромно значење за еднаквите можности и правата на жените да продолжат и понатаму. Повеќе информации ќе најдете на следниот линк

http://womenlobby.org/s-impliquer/become-a-friend-of-the-ewl/?lang=en

Конференција на тема “Демократија и родовата еднаквост”

Конференцијата имаше за цел да ги отвори прашањата поврзани со родовата рамноправност, како дел од современото демократско општество, имајќи ги предвид пречките и предизвиците со кои се соочуваат жените во остварувањето на еднаквите можности, со акцент на учеството на жените во политичките процеси и структурите на одлучување.
Настанот се организираше по повод 15-ти Септември, Меѓународниот ден на Демократијата.

Конференцијата се реализираше со поддршка на Обединетите нации, Националниот демократски институт, Фондација Конрад Аденауер, Фондација Фридрих Еберт, а во соработка со Клубот на жени пратенички и Женската Граѓанска Иницијатива Антико.

На конференцијата присуствуваа претставници на академската јавност, Владата, Собранието, граѓанскиот сектор и меѓународните институции.

Поддршка на кампањата “50/50 Нема модерна европска демократија без родова еднаквост” на Европското женско лоби

Период на спроведување април-јуни 2009

Европската кампања има за цел да го зголеми присуството на жените на највисокото ниво во европската политика и да ги охрабри жените и гласачите да го дадат својот глас на европските избори.

На секое трето место ќе биде кандидат од помалку застапениот пол

МЖЛ лобираше за прифаќање на амандманот за членот 64 став 5 од изборниот законик, кој беше поднесен од Клубот на Пратенички Лобирачки активности за амандманот на членот 64 став (5) кој го предложи Клубот на парламентарките и гласи “на секое трето место ќе биде кандидат од помалку застапениот пол” се заменуваат со зборовите “ на секои три места на листата најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол” [Read more...]

Средба со Women Democrasy Network менторската мрежа

датум : 24.09.2008
место : Скопје , мала станица

 

Гостинка г-ѓа Кери Андерсон -Черкаш од WDN Вашингтон,
Тема: претставување на работата на мрежата WDN во светски рамки

Лобирачки активности за издвојување средства од Игрите за среќа и забавните игри во посебе дел/фонд за борба против семејното насилство

Средствата од посебната давачка од став 1 на овој член во висина на 40% се издвојуваат во посебен фонд за изградба и одржување на спортски објекти во сопственост на РМ, а 10 % за посебен фонд за борба против семејното насиство Амандманот Во членот 3, со кој се менува членот 79-а, ставот 2 се менува и гласи:
“Средствата од посебната давачка од став 1 на овој член во висина на 40% се издвојуваат во посебен фонд за изградба и одржување на спортски објекти во сопственост на Република Македонија, а 10 % за посебен фонд за борба против семејното насиство.”
[Read more...]