Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Јакнење на свесноста за родовата еднаквост и вклучување во процесите при градење на политиките

This post is also available in: English

Име на проектот : “Јакнење на свесноста за родовата еднаквост и вклучување во процесите при градење на политиките”

Период на спроведување : февруари 2011-февруари 2012

Цели:

 • да се воспостави механизам за соработка и да се иницира широк процес на консултации меѓу претставниците од граѓанскиот сектор и Комисиите за еднакви можности помеѓу жените и мажите на локално и национално ниво
 • да се мониторира и евалуира спроведувањето на акциските планови за родова рманоправност
 • да се зајакне улогата на граѓанските организации во просецот на креирање на родови политики на локално ниво
 • да се подобри функционирањето и одржливоста на родовата машинерија на локално и национално ниво
 • да се креира родова опсерваторија која што ќе го следи интегрирањето на родовите политики на локално и национално ниво

Активности :

 • Одржани се 8 (осум) состаноци помеѓу граѓанските органзиации на локално ниво и Комисиите за еднакви можности на локално ниво
 • одржани се 8(осум) состаноци помеѓу претставници на месните заенци, граѓанските организации и Комисиите за еднакви можности
 • одржани се 8 (осум) обуки за родова И партиципативна демократија
 • одржани се 2 обуки за застапување И лобирање
 • студиски престо во Прага, Република Чешка

 

Резултати :

 • Зајакнат граѓански сектор и оформени коалииции и алијанси помеѓу граѓанските организации на локално ниво
 • зголемено учество на граѓанските организации во дизајнирањето и имплементирањето на локалните акциски планови за родова рамноправност
 • зајакнати капацитети на граѓанските организации на локално ниво за застапување и лобирање за имплементирање на родовите политики
 • воспоставен механизам и систем за редовна комуникација помеѓу Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените во Парламентот и Комисиите за еднакви можности за локално ниво
 • зајакната политичка партиципација на граѓаните , зајакнати капацитети на сите релевантни локални фактори
 • воспоставен механизам за следење на напредокот и влијанието на родовата машинерија на локално ниво

 

Донатор : Европска Комисија