Order Cheap Prednisolone Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online
Order Cheap Viagra Super Active Online
Buy Cheap Clomid Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
cheap viagra cialis levitra
how can i buy viagra in ireland
can you buy prednisone over the counter in greece
buy cheap cialis online
buy levitra usa
best cheap viagra uk
prednisone buy canada
buy viagra cialis levitra online uk
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Cialis Professional Online
Buy Cheap Kamagra Online

Лобирачки активности за издвојување средства од Игрите за среќа и забавните игри во посебе дел/фонд за борба против семејното насилство

Средствата од посебната давачка од став 1 на овој член во висина на 40% се издвојуваат во посебен фонд за изградба и одржување на спортски објекти во сопственост на РМ, а 10 % за посебен фонд за борба против семејното насиство Амандманот Во членот 3, со кој се менува членот 79-а, ставот 2 се менува и гласи:
“Средствата од посебната давачка од став 1 на овој член во висина на 40% се издвојуваат во посебен фонд за изградба и одржување на спортски објекти во сопственост на Република Македонија, а 10 % за посебен фонд за борба против семејното насиство.”

Со прифаќање на аманданот кој е потпишан од повеке од 35 пратеници ќе се овозможи целисходно превземање на мерки против семејното насилство како и ресоцијализација и рехабилитација на жртвите од семејното насилство.

писмо до претседателот на Собранието г.Љ.Георгиевски
Со оглед на тоа дека на дневен ред во Собранието на Република Македонија е поставен Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри и со оглед дека на конференцијата “Жените градат безбедност” одржана во Собранието на Р.Македонија беше предложена идеја која има за цел преземање мерки за спречување и намалување на семејното насилство која потоа беше преточена во амандман бр. 1074/4 од страна група пратеници, а на иницијатива на Клубот на жени пратенички.

Македонското женско лоби во оваа прилика сака да Ве потсети на заложбата на Собранието на Р.Македонија кон оваа проблематика со усвојување на Декларацијата против насилството врз жените вклучувајќи го и семејното насиство донесена на 24 ноември 2006 год. каде во 3.9 Собранието се залага и за обезбедување на неопходни буџетски средства за спроведување активности во борба против насилството врз жените вклучувајќи го и семејното насиство.